การประชุมคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ครั้งที่ 1/2567

ณ ห้องประชุมรัตนเพียร อาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 14.00 น.

และระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

                  – ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

                – ไม่มี –

แฟ้มเอกสารประกอบการประชุมครั้งที่ 1/2567 

ช่องทางประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

Meeting ID: 647 447 2468

Passcode: 123 456

https://zoom.us/j/6474472468?pwd=VlR2N0tuRm1GY2RvN1ZpTDNkTkkxUT09&omn=98210042003

การประชุมคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ครั้งที่ 2/2566

วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

และระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

                  – ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

                     4.1 การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

                          4.1.1 งบประมาณภาพรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

                          4.1.2 งบประมาณเงินรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินสถาบัน (สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีฯ)

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

                – ไม่มี –

แฟ้มเอกสารประกอบการประชุมครั้งที่ 2/2566 

การประชุมคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ครั้งที่ 7/2565

วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

และระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                           1.1. รายงานทางการเงิน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

                           2.1. รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

                  – ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

                      4.1.  คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (อนุมัติครั้งที่2) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

                – ไม่มี –

แฟ้มเอกสารการประชุมคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง ครั้งที่ 7/2565 

การประชุมคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ครั้งที่ 6/2565

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

และระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                   1.1 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 19/2565เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง (เพิ่มเติม)
                   1.2 รายงานผลการดำเนินงานจัดเก็บเงินรายได้เงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)
                   1.3 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
                   1.4 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565  – 3 พฤศจิกายน 2565
                   1.5 รายงานทางการเงิน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

                       รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

                  – ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

                      4.1. แผนจัดหารายได้สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

                – ไม่มี –

แฟ้มเอกสารการประชุมคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง ครั้งที่ 6/2565  

การประชุมคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ครั้งที่ 5/2565

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

และระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

  •               รายงานผลการดำเนินงานจัดเก็บเงินรายได้เงินนอกงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565) 
  •             รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 – 12 กันยายน 2565)  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

                  – ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

                      4.1. อนุมัติคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

                           4.1.1 เอกสารคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

                          4.1.2 เอกสารคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เงินรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินสถาบันฯ 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

                – ไม่มี –

แฟ้มเอกสารการประชุมคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง ครั้งที่ 5/2565  

การประชุมคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ครั้งที่ 4/2565

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น.

ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

และระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                          1.1 รายงานเงินคงคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีพ.ศ.2563 – พ.ศ.2565 
                      1.2 รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
                      1.3 รายงานผลการดำเนินงานจัดเก็บเงินรายได้เงินนอกงบประมาณ โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565) 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

                  – ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

                      4.1 ขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย เงินคงคลัง (อนุมัติครั้งที่ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

                – ไม่มี –

แฟ้มเอกสารการประชุมคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง ครั้งที่ 4/2565  

การประชุมคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ครั้งที่ 2/2565

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

และระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                       1.1. รายงานผลการดำเนินงานจัดเก็บเงินรายได้เงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

                      1.2. รายงานผลการจัดเก็บเงินรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 )

                      1.3. การปรับลดประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

                              ภาคการศึกษาที่ 2/2564 )

                       1.4. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2565)

                      1.5. กรอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

                  – ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

                      4.1  คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อนุมัติครั้งที่ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

                           5.1 แนวทางการใช้งบประมาณคงคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   (ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ

                             และเงื่อนไขการใช้เงินคงคลัง พ.ศ.2553)

                             (ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย การรับจ่ายเงินรายได้จากการบริหารการเงิน การจัดหารายได้ผลประโยชน์ จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

                             ราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2549) 

แฟ้มเอกสารการประชุมคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง ครั้งที่ 2/2565 

การประชุมคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

และระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                      1.1 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 50/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง 

                          1.2 รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

                          1.3 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มกราคม 2565)

                          1.4 รายงานผลการดำเนินงานจัดเก็บเงินรายได้เงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

                          1.5 สรุปคำของบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

                      รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

                  – ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

                      4.1  คำขอตั้งงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    

                            (เงินรายได้จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ) 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

                           5.1 แนวทางการใช้งบประมาณคงคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   (ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ

                             และเงื่อนไขการใช้เงินคงคลัง พ.ศ.2553)

                             (ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย การรับจ่ายเงินรายได้จากการบริหารการเงิน การจัดหารายได้ผลประโยชน์ จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

                             ราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2549) 

แฟ้มเอกสารการประชุมคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2565    

การประชุมคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ครั้งที่ 3/2564

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

และระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                       1.1  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 5370/2564 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษา ทบทวนและจัดทำ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข

                            การใช้เงินคงคลัง

                       1.2  รายงานผลการดำเนินงานจัดเก็บเงินรายได้เงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

                     รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

                  – ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

            4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

                4.1.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564  

                4.1.2  รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2464 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

                         (เพื่อนำส่ง ทปอ.มรภ.)

               4.1.3  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

                        (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

                           5.1 แนวทางการใช้งบประมาณคงคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   (ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ

                             และเงื่อนไขการใช้เงินคงคลัง พ.ศ.2553)

                             (ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย การรับจ่ายเงินรายได้จากการบริหารการเงิน การจัดหารายได้ผลประโยชน์ จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

                             ราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2549) 

การประชุมคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ครั้งที่ 2/2564

วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

และระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                      1.1 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 3982/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชุมในคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง DOWNLOAD

                          1.2 รายงานผลการดำเนินงานรายได้เงินนอกงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564) DOWNLOAD

                          1.3 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563  – 31 สิงหาคม 2564) DOWNLOAD 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

                    รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 DOWNLOAD

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

                  – ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

                       คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา DOWNLOAD

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

                           5.1 แนวทางการใช้งบประมาณคงคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   (ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ

                             และเงื่อนไขการใช้เงินคงคลัง พ.ศ.2553)

                             (ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย การรับจ่ายเงินรายได้จากการบริหารการเงิน การจัดหารายได้ผลประโยชน์ จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

                             ราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2549) 

แฟ้มเอกสารการประชุมคณะกรรมงบประมาณฯ ครั้งที่ 2/2564 DOWNLOAD 

ไฟล์นำเสนอข้อมูล (PPT)  DOWNLOAD