แบบฟอร์มเอกสารลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมไฟล์มาที่กองนโยบายและแผน E-mail plan.nrru@hotmail.com

ภายในวันที่ 30 ต.ค. 2566


ลำดับ หน่วยงาน เอกสารคำรับรอง2567 ตารางความรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 2567
1 คณะครุศาสตร์ Word Word
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Word Word
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Word Word
4 คณะวิทยาการจัดการ Word Word
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Word Word
6 คณะสาธารณสุขศาสตร์ Word Word
7 คณะพยาบาลศาสตร์ Word Word
8 บัณฑิตวิทยาลัย Word Word
9 สำนักงานอธิการบดี Word Word
10 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน Word Word
11 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม Word Word
12 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Word Word
13 สำนักคอมพิวเตอร์ Word Word
14 สถาบันวิจัยและพัฒนา Word Word
15 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี Word Word
16 สถาบันภาษา Word Word