ปรัชญา

“ผสานความคิด  พัฒนามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล”

วิสัยทัศน์

กองนโยบายและแผนเป็นแหล่งสารสนเทศ เน้นทำแผนบูรณาการบริหารงบประมาณคุ้มค่า พัฒนามหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

1.วิเคราะห์จัดทำงบประมาณ ติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย
2.วิเคราะห์จัดทำข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ผลการดำเนินงานประจำปีของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน
3.วิเคราะห์วางแผนข้อมูลเพื่อจัดทำกรอบนโยบายติดตามแผนงานและโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย