1. กฎหมาย
        –  พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
        –  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. ระเบียบ
       – หนังสือสำนักงบประมาณที่ นร.0702/ว112
       – การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
       – การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
       – การบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
       – การบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2562
       – การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562      

3. ข้อบังคับ

4. หลักเกณฑ์
      – การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
      – การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562
      – การจำแนกประเภทงบรายจ่าย สำนักงบประมาณ พ.ศ. 2562
      – อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
      –  การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
      – อัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
      – อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี