แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


 

ส่งงานได้ที่กองนโยบายและแผน อาคาร 9 ชั้น 4 และอีเมล์ plan.nrru@hotmail.com

 

รายการ ดาวน์โหลด
1. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. แบบฟอร์ม One page ผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    (แนวตั้ง)
3. แบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายการส่งเสริมอาชีพ/การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน