001 กันเหลื่อมปี
002 ขยายกันเหลื่อมปี
003 โอนเปลี่ยนแปลง
004 ประมาณการรายรับ พ.ศ. 2564
005 แบบสอบถามความต้องการในการพัฒนาระบบ MIS
006 แบบเสนอขอโครงการแผนบูรณาการภาค 2565
007 งบประมาณคงเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
008 แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ พ.ศ. 2564
009 แบบฟอร์มคำของบลงทุน 2565
010 แบบฟอร์มและแผนผังความเชื่อมโยงบูรณาการ
011 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดทำงบประมาณ 2565
012 แบบฟอร์มเขียนโครงการงบลงทุน
013 คืนงบประมาณกันเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
014 การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไตรมาสที่ 4 รายสัปดาห์
015 มาตรการปรับลดค่าใช้จ่าย64
016 แผนปฏิบัติการงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หมวดงบลงทุน)          
017 ข้อเสนอแนวทางพัฒนาภาค 2566
018 คืนเหลือจ่าย ปี 2564
019 แผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
020 คืนเหลือจ่าย ปี 2565 
021 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570
022 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการงบประมาณ พ.ศ. 2566
023 แผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 – 2570 
024 คืนเงินเหลือจ่าย ปี 2566
025 แบบสำรวจ จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์