กองนโยบายและแผน 
เดิมคือสำนักวางแผนและพัฒนาซึ่งเป็นหน่วยงานในสถาบันราชภัฏนครราชสีมา มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยสำนักวางแผนและพัฒนาเป็นหน่วยงานตามโครงสร้างสถาบันราชภัฏตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๓๘ ปี ๒๕๔๗  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขึ้นแทน “สถาบันราชภัฏ” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ทำให้สถาบันราชภัฏนครราชสีมา ยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” ในระยะเริ่มแรกกองนโยบายและแผนใช้ชื่อว่า “กองแผนงาน” แต่เมื่อมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงได้มี “กองนโยบายและแผน” ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกองภายใน สำนักงานอธิการบดี มีหน้าที่และภารกิจหลักในด้านงานนโยบายและแผน งานงบประมาณและติดตามผล งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ งานพัฒนาระบบราชการ และงานประกันคุณภาพการศึกษา