1. PPT การประชุม ดาวน์โหลด

2. แบบฟอร์ม ดาวน์โหลด

3. แบบฟอร์ม ดาวน์โหลด

4 .แผนพัฒนาความเป็นเลิศ ฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566- 2572) ดาวน์โหลด

5. รายงานการประเมินตนเองเพื่อเลือกสังกัดกลุ่มอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีม  ดาวน์โหลด