หน่วยงาน สายวิชาการ Link สำหรับบันทึกข้อมูลสารสนเทศ
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. คณะสาธารณสุขศาสตร์
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7. คณะพยาบาลศาสตร์
8. บัณฑิตวิทยาลัย
9. โรงเรียนสาธิตฯ ประถม
10.โรงเรียนสาธิตฯ มัธยม
หน่วยงาน สายสนับสนุน Link สำหรับบันทึกข้อมูลสารสนเทศ
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์
3. ศูนย์การศึกษาและพัฒนาครู
4. สถาบันภาษา
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา
6. สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
7. สำนักคอมพิวเตอร์
8. สำนักวิทยบริการฯ
9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
10. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
11. หน่วยตรวจสอบภายใน
12. UBI

 

สำนักงานอธิการบดี  
1. กองกลาง
2. กองกิจการพิเศษ
3. กองคลัง
4. กองบริหารงานบุคคล
5. กองประกันคุณภาพการศึกษา
6. กองพัฒนานักศึกษา
7. กองวิเทศสัมพันธ์
8. กองอาคารสถานที่ฯ
9. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย