กองนโยบายและแผน  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ชั้น  4
340  ถ.สุรนารายณ์  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000