Skip to content

เมนูหลัก

open all | close all

งบประมาณ ฉบับประชาคม 2567

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการ ฯ พ.ศ.2567

คู่มือประเมินผลฯ พ.ศ. 2567

รายงานประจำปี 2566

แผนกรอบอัตรากำลังบุคลากรฯ

รายงานประเมินโครงการฯ ปี พ.ศ. 2566

ข้อมูลสารสนเทศฯ ปีการศึกษา 2566

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. 2566

แผนยุทธศาสตร์ฯ (พ.ศ.2566 -2570)

เทคนิคการเขียนโครงการ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย

ประชุม/อบรม/สัมมนา

..

       วันที่ 13-15 มีนาคม 256

ประชุมบุคลากร

ประชุมบุคลากรกอง ประจำเดือน เมษายน 2567

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 กองน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-009009, 044-254321 ต่อ 1517