Skip to content

ดร.โกสินทร์ ชำนาญพล
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
Tel. ภายใน 9453

เมนูหลัก

open all | close all

การเปิดรับคําของบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 และหลักเกณฑ์การจัดทําคําขอและการจัดสรรงบประมาณ สกสว.

 

ข้อมูลนักศึกษา ปีการศึกษา 2554 – 2564

เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย

ผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2553 – 2563

รายงานประจำปี 2564

ข้อมูลสารสนเทศฯ 2564

แผนพัฒนาความเป็นเลิศ ระยะ 5 ปี

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2565

แผนยุทธศาสตร์ มรนม.

ประชุม/อบรม/สัมมนา

ประชุมบุคลากร

ประชุมบุคลากร ประจำเดือน สิงหาคม 2565

  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ก

ยุทธศาสตร์ ม. เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรมเด่น

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-009009, 044-254321 ต่อ 1517