วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 กองนโยบายและแผนร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Pitching โครงการ เพื่อรับการอุดหนุนงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดังนี้
            1. ณ ห้องประชุม 9.0709 อาคาร 9 ชั้น 7 กลุ่มโครงยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่
แพลตฟอร์มออนไลน์และการพัฒนานวัตกรรมชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG และกลุ่มโครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม คณะกรรมการพิจารณาประกอบด้วย
                     1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา เข็มทอง รองอธิการบดีฝ่ายแผน งบประมาณ และพัฒนาคุณภาพ
                     2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
                    3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
                    4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตติกร ศรีชัยชนะ หัวหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช
          2. ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 กลุ่มโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ (Social Lab) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชน กลุ่มโครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 และกลุ่มโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน คณะกรรมการพิจารณาประกอบด้วย
                    1) รองศาสตราจารย์ ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น
                   2) อาจารย์ ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการคลัง พัสดุและกายภาพ
                   3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ฉิมพลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาท้องถิ่น
                   4) ดร.โกสินทร์ ชำนาญพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
                     โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ความสนใจเข้าร่วมเสนอโครงการจำนวนมาก ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาประเมินพร้อมให้ข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงข้อเสนอโครงการให้ตอบโจทย์เป้าหมายความต้องการตามที่กำหนดไว้ใน TOR แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งฝ่ายเลขานุการกองนโยบายและแผนจะได้แจ้งผลการประเมินและข้อเสนอแนะให้ผู้เสนอโครงการทราบในลำดับต่อไป