วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยกองนโยบายและแผนจัดประชุมหารือผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน เตรียมการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา เข็มทอง รองอธิการบดีฝ่ายแผน งบประมาณและพัฒนาคุณภาพ ดำเนินการประชุม ร่วมกับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ซึ่งการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อสร้างการการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของคณะ/สำนัก/สถาบัน ในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย และเป็นกรอบการติดตามประเมินผลการบริหารของหัวหน้าหน่วยงานให้มหาวิทยาลัยนำไปประกอบการพิจารณาความดีความชอบ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะจัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างอธิการบดี และคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3