การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี พ.ศ. 2567

ครั้งที่ 1/2567

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุม 36.02.05 อาคาร 36 ชั้น 2

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                1.1 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 6382/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
                1.2 รายงานผลการดำเนินงานจัดเก็บเงินรายได้เงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)
                1.3 กรอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
                1.4 สรุปผลการจัดสรรงบยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2567
                1.5 คำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน รายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

                       – ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

                         – ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

            4.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ตุลาคม 2566 – 28 ธันวาคม 2566)
              4.2 การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างแบบมีเงื่อนไข รายการงบลงทุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
              4.3 แนวทางการติดตามผลการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

                – ไม่มี –

เอกสารการนำเสนอ PPT 

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

ครั้งที่ 3/2566

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

และระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

                       2.1 รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

                  – ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

                       4.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 – 23 มิถุนายน 2566)  

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

                – ไม่มี –

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

ครั้งที่ 2/2565

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

และระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                       1.1 รายงานผลการดำเนินงานจัดเก็บเงินรายได้เงินนอกงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)

                       1.2 การจัดสรรงบประมาณ (ค่าวัสดุการศึกษา) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                       1.3 การโอนจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 ประจำไตรมาส 3

                       1.4 การปรับลดประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

                             ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564)

                       1.5 กรอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

                       1.6 การจัดสรรงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

                       1.7  รายงานผลการดำเนินงานภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
                              รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

                      1.8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

                      1.9 แผนการดำเนินงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

                       2.1 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

                  – ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

                       4.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

                – ไม่มี –