การวิเคราะห์และจัดทำกรอบอัตรากำลัง บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 – 2571

 

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ กรอบอัตรากำลัง บุคลากรสายวิชาการ

1. แบบฟอร์มการวิเคราะห์ บุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 – 2571

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์

1. ข้อมูลจำนวนนักศึกษา FTES (สำนักส่งเสริมวิชาการฯ)
2. แผนกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2568 
3. จำนวนบุคลากรเกษียณอายุราชการ 

แบบฟอร์มการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง บุคลากรสายสนับสนุน 

1. แบบการคิดภาระงานรายตำแหน่ง (วิเคราะห์อัตราพึงมี)
  1.1 ตัวอย่างการคิดภาระงานฯ 
2. แบบเสนอข้อมูลเหตุผลความจำเป็น และภาระงานเพื่อกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น 
   2.1 ตัวอย่างแบบเสนอข้อมูลความจำเป็นฯ 
3. แบบประเมินเหตุผลความจำเป็นและภาระงานของตำแหน่งระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ
   3.1 ตัวอย่างแบบประเมินเหตุผลความจำเป็นฯ 

PPT หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุบสนุน 

*** กำหนดส่งงาน ภายในวันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2566 ***