ส่งข้อเสนอโครงการฯ มายังกองนโยบายและแผน


ภายในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2564


โดย เอกสาร นำส่ง ณ กองนโยบายและแผน  พร้อมทั้ง file word มาที่ plan.nrru@hotmail.com


       1.  ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
            ประจำปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

       2. คำแถลงนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน 

       3. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

       4. แผนยุทธศาสตร์ มรนม. 62-65 

       5. แบบสรุปคำของบยุทธศาสตร์ 2565 

       6. แบบฟอร์มเสนอของบยุทธศาสตร์ 2565