วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยคณะกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลังฯ กองนโยบายและแผน และกองบริหารงานบุคคล ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ ห้องประชุม 36.02.06 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม           มอบนโยบายการบริหารบุคลากรและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ผศ.สุธีรา เข็มทอง รองอธิการบดีฝ่ายแผน งบประมาณและพัฒนาคุณภาพ รายงานสถานการณ์ด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายบุคลากร หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567–2571  ผศ.ดร.สวียา ปรารถนาดี ชาติวิวัฒนาการ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการทั่วไป รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน อ.ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการคลัง พัสดุและกายภาพ ชี้แจงข้อมูลแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงาน และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย การจัดตั้ง การบริหาร และการดำเนินงานของหน่วยงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่ากอง

          จากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการเพื่อทบทวนกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการ วิเคราะห์ภาระงานเพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน และวิเคราะห์กรอบตำแหน่งทางวิชาชีพของสายสนับสนุน โดยมี ดร.โกสินทร์ ชำนาญพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และนายสุชานนท์ โนนยะโส ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ดำเนินการประชุม

          ภายหลังจากนี้ ฝ่ายเลขานุการจะได้ทำหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงาน เพื่อดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567–2571 ส่งกลับมาให้คณะกรรมการเพื่อทำการวิเคราะห์และจัดทำกรอบอัตรากำลังในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัยต่อไป  

การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและบุคลากรของคณะ/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ โรงเรียนสาธิตฯ และกอง เป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้