ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 1/2566 วันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.

 ณ ห้องประชุมดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

และระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting


  ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานหรือรองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
    1.1 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 9/2566 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ นโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
    1.2 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 15/2566 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพิ่มเติม
    1.3 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 3699/2566 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชุมในคณะกรรมการ นโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
    1.4 โครงสร้างแบ่งส่วนงานภายในและกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุนคณะพยาบาลศาสตร์
  ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
    (ไม่มี)  
       
  ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
    (ไม่มี)  
       
  ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่ประธานหรือรองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
    4.1 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับปรับปรุง เดือนสิงหาคม 2566
    4.2 ขอข้อเสนอแนะแนวทางการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (NRRU Reinventing)
  ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ
 
       
       
ช่องทาง ออนไลน์

Link เข้าร่วมประชุม Online 
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/4826953192?pwd=bzZ0M0kzK3htRndxSUpiNm5KLzlRQT09

Meeting ID: 482 695 3192
Passcode: 310138