1. บันทึกข้อความให้ส่งข้อเสนอโครงการ

2. คำชี้แจงเพิ่มเติม

3. คำแถลงนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน

4. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

5. แผนยุทธศาสตร์ มรนม. 62-65

6. นโยบาย อธิการบดี (ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์)

7. ชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบยุทธศาสตร์ 23 ก.ย. 62

8. บัญชีรายชื่อโครงการยุทธศาสตร์ ปี 2563 (ที่ ม.ราชภัฏนครราชสีมาต้องดำเนินการ)

9. อัตราค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ

10. แบบฟอร์ม 1

11. แบบฟอร์ม 2
12. หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย