เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 กองนโยบายและแผน ได้ประชุมบุคลากรกอง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา เข็มทอง รองอธิการบดีฝ่ายแผน งบประมาณและพัฒนาคุณภาพ เป็นประธาน พร้อมด้วยบุคลากรกองนโยบายและแผน ในการติดตามการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และวางแผนการดำเนินงานรับพระราชทานปริญญาบัตร ฯลฯ รวมถึงติดตามการดำเนินงานของงานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานงบประมาณและประเมินผล และงานสถิติข้อมูลสารสนเทศ นอกจากนี้ที่ประชุมให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป