เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณ” ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ เผยแพร่ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings และกลุ่มเฟซบุ๊ก : NRRU Colleagues โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมมอบนโยบาย เรื่องการบริหารงบประมาณด้านการวิจัยและการพัฒนาท้องถิ่น ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง บรรยายให้ความรู้เรื่อง สถานการณ์และระบบงบประมาณอุดมศึกษาไทยในปัจจุบัน แหล่งงบประมาณ/แหล่งทุนภายนอก ความหมายและความสำคัญของแผนงาน โครงการ กระบวนการคิดและวิธีการเขียนโครงการ ลักษณะโครงการที่ดี การกำหนดตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ เพื่อการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการและพัฒนาท้องถิ่น ชี้แจง TOR และแนวทางการจัดสรรงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีบุคลากรจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้ารับการอบรมจำนวนมาก ทั้งนี้ จะสามารถนำความรู้ไปพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการเขียนโครงการ เพื่อเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ต่อไป