วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566กองนโยบายและแผนร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช จัดกิจกรรม Kick Off โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุม มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา เข็มทอง รองอธิการบดีฝ่ายแผน งบประมาณ และพัฒนาคุณภาพ ชี้แจงกระบวนการจัดสรรงบประมาณ Timeline การดำเนินงาน แนวทางการติดตามประเมินผล และการจัดกิจกรรมหนุนเสริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ ให้ข้อคิดแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการคลัง พัสดุและกายภาพ ชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองปฏิบัติราชการ และข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อผู้รับผิดชอบโครงการจะได้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ ทั้งนี้ รายละเอียดการดำเนินงานในระยะต่อไปฝ่ายเลขานุการกองนโยบายและแผน และศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช จะได้ประสานการดำเนินงานกับคณะ/หน่วยงาน ในลำดับอีกครั้งหนึ่ง

เอกสารประกอบ
1. PPT
2. ประกาศหลักเกณฑ์การยืมและคืนเงินทดรองราชการ
3. ประกาศหลักเกณฑ์การยืมและคืนเงินทดรองราชการ (เพิ่มเติม)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น