วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา เข็มทอง รองอธิการบดีฝ่ายแผน งบประมาณ และพัฒนาคุณภาพ ชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการลงนาม กรอบการลงนามคำรับรองฯ และแนวทางการติดตามประเมินผล รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีร่วมเป็นเกียรติในพิธี ซึ่งการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการในครั้งนี้เป็นการลงนามระหว่างอธิการบดีกับคณบดี และผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจหน่วยงาน และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นเครื่องมือของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน และประกอบการพิจารณาความดีความชอบ ซึ่งกองนโยบายและแผนและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะได้เตรียมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการที่คณะ/สำนัก/สถาบัน ได้ลงนามไว้กับมหาวิทยาลัย ในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น