วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 กองนโยบายและแผนจัดประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม 9.0409 อาคาร 9 ชั้น 4
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา เข็มทอง รองอธิการบดีฝ่ายแผน งบประมาณและพัฒนาคุณภาพ ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่ประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนผู้บริหารจากคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองนโยบายและแผนทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ความเป็นมาและความสำคัญของการวิเคราะห์ฯ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในระยะที่ผ่านมา และได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางการวิเคราะห์ สำหรับปีการศึกษา 2565 เพื่อวางแผนการดำเนินงานขั้นต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น