การประชุมคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง ประจำปีพ.ศ. 2565

ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

และระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

*******************************************************************************************

ระเบียบวาระที่ 1         เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 50/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง

1.2 รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1.3 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มกราคม 2565)

1.4 รายงานผลการดำเนินงานจัดเก็บเงินรายได้เงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

1.5 สรุปคำของบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564

 

 

ระเบียบวาระที่ 3         เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

                                       -

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 4         เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1  คำขอตั้งงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

       (เงินรายได้จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ) 

 

 

ระเบียบวาระที่ 5         เรื่องอื่น ๆ

                                     -

 

 

 

*******************************************************************************************

แฟ้มเอกสารการประชุมคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2565   

*******************************************************************************************

Link เข้าร่วมประชุม Online  :: https://zoom.us/j/8621233478?pwd=cjZPN290cWJRMTh3NzNaK3hiT2laUT09

Topic: การประชุมคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง ประจำปีพ.ศ. 2565

ครั้งที่ 1/2565

Meeting ID: 862 123 3478

 Passcode: 817178

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *