📝ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และคณะอนุกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (NRRU Reinventing)ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของมหาวิทยาลัย (SWOT Analysis) สำหรับใช้ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2566-2570)
📌📌จึงขอความอนุเคราะห์บุคลากรทุกท่าน ตอบแบบสอบถามได้ที่
📝 link https://forms.gle/Z5njbmTnpHEs8Hmo7 และสแกน Qr code
📍ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
☎️โดยสามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองนโยบายและแผน หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1517,9452
🔖ทั้งนี้ ความคิดเห็นของท่าน จะนำมาศึกษาวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้น และจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน และหน่วยงาน