เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. กองนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม มอบนโยบายและแนวทางการจัดทำโครงการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ ผศ.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย บรรยายและชี้แจงแนวทางการเขียนโครงการ พร้อมนี้แบ่งกลุ่มปฏิบัติการปรับปรุงข้อเสนอโครงการ โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน โครงการยกระดับการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ฯ และหลักสูตรวิทยาการคำนวณ โครงการยกระดับภาษาอังกฤษ โครงการบริบทและตัวแทนกลุ่มนำเสนอโครงการ สรุปผล