การรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  รอบ 9 เดือน

กำหนดการรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ฯ
รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 18-19 ก.ค. 2567

ลำดับนำเสนอรายโครงการ    วันที่ 18 ก.ค. 67

ลำดับนำเสนอรายโครงการ   วันที่ 19 ก.ค. 67 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถ Download แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ จำแนกตามหน่วยงานและประเด็นยุทธศาสตร์ 

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
แบบฟอร์มสำหรับไฟล์นำเสนอ (PPT)
ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

** กำหนดส่ง ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 (email : plan.nrru@hotmail.com) **