กองนโยบายและแผน จัดประชุมระดมสมองผู้บริหารและ Creator เพื่อเสนอแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของจังหวัดนครราชสีมา วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 1 และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ภาคีเครือข่าย Creator ในจังหวัดนครราชสีมา และผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) จังหวัดขอนแก่น โดยมีกองนโยบายและแผนปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ที่ประชุมได้นำเสนอข้อมูล ทรัพยากร ทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรม Soft Power รวมถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ที่จะสามารถต่อยอดขยายผลให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อยกระดับรายได้ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการเสนอแนวคิดและอภิปรายกันอย่างกว้างขวางในหลายประเด็น ทั้งในมิติพื้นที่ ประเด็นการพัฒนา และบทบาทหน้าที่ของภาคีเครือข่ายแต่ละภาคส่วน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจะได้นำผลจากการระดมสมองครั้งนี้ ไปจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณโครงการพลิกโฉม (Reinventing) จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายต่อไป