วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 กองนโยบายและแผนร่วมกับกองบริหารงานบุคคล จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมรัตนเพียร อาคาร 9 ชั้น 2 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) กรอบอัตรากำลังและระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2567-2571) ทั้งนี้ คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 12/2566 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ต่อไป

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น