วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 กองนโยบายและแผนร่วมกับกองบริหารงานบุคคล จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมรัตนเพียร อาคาร 9 ชั้น 2 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) กรอบอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2567-2571) ซึ่งเป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากที่คณะ/หน่วยงาน เสนอมา ประกอบกับหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการฯ โดยมีข้อเสนอแนะให้ไปปรับปรุงข้อมูลตามที่คณะกรรมการมีมติ ทั้งนี้ ให้มีการนำเสนอกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน ในการประชุม ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ต่อไป