วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 กองนโยบายและแผนจัดประชุม Pitching โครงการ เพื่อรับการอุดหนุนงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กลุ่มโครงการพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน ณ ห้องประชุมรัตนเพียร อาคาร 9 ชั้น 2 คณะกรรมการพิจารณาประกอบด้วย
                       1) อาจารย์ ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการคลัง พัสดุและกายภาพ
                      2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา เข็มทอง รองอธิการบดีฝ่ายแผน งบประมาณ และพัฒนาคุณภาพ
                      3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวียา ปรารถนาดี ชาติวิวัฒนาการ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และกิจการทั่วไป
                     4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินาถ จงกลกลาง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการจัดการศึกษา
                     5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา ธงภักดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
โดยมีตัวแทนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตของคณะครุศาสตร์ คณะร่วมผลิตบัณฑิตครู และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมเสนอโครงการ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงข้อเสนอโครงการให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ก่อนเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณต่อไป