วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 กองนโยบายและแผน ร่วมกับสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 และระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ผู้แทนรองอธิการบดี และประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กองนโยบายและแผน และสำนักงานสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ โดยที่ประชุมมีมติดังนี้
1. รับทราบและอนุญาตให้คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดตั้ง ยุบรวม และยุบเลิกหน่วยงาน สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมครั้งนี้ด้วย
2. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2566 โดยแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
3. เห็นชอบแผนพลิกโฉม (Reinventing) และข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานขั้นต่อไป
4. เห็นชอบข้อเสนอโครงการจัดตั้งสำนักบริการวิชาการ โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามลำดับต่อไป
ทั้งนี้จากมติที่ประชุมดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น