วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566 กองนโยบายและแผน ได้ประชุมบุคลากรกอง โดย ดร.โกสินทร์ ชำนาญพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นประธาน พร้อมด้วยบุคลากรกองนโยบายและแผน เพื่อติดตามการจัดทำเอกสารประกอบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  และติดตามการดำเนินงานของงานนโยบายและแผน งานงบประมาณและติดตามผลประเมินผล งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ และงานบริหารทั่วไปที่ผ่านมา รวมถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น