วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 กองนโยบายและแผนจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน   กลุ่มโครงการพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนเพื่อเสริมสมรรถนะภาคีเครือข่ายการพัฒนาท้องถิ่น และกลุ่มโครงการยกระดับคุณภาพสังคมสูงอายุและเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย ที่ปรึกษาอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาและพัฒนาความเป็นสากล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ฉิมพลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาท้องถิ่น และผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตติกร ศรีชัยชนะ หัวหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช ทำหน้าที่คณะกรรมการรับฟังผลการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาแก่ผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น