วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 กองนโยบายและแผน ร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานความก้าวหน้าการดำเนิน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงรับทราบปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนด โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ และดร.โกสินทร์ ชำนาญพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นำเสนอผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยตามกลุ่มโครงการเพื่อรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้ การรายงานความก้าวหน้ารอบ 9 เดือนนี้ จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ได้แก่วันที่ 24,27 และ 29 มิถุนายน 2565