วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 กองนโยบายและแผนจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน กลุ่มโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก กลุ่มโครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชาข้าของแผ่นดิน และกลุ่มโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ตราชู ที่ปรึกษาอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤเบศ ลาภยิ่ยง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการคลัง พัสดุและกายภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวียา ปรารถนาดี ชาติวิวัฒนาการ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการทั่วไป และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา เข็มทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ทำหน้าที่คณะกรรมการรับฟังผลการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาแก่ผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น