วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 กองนโยบายและแผนจัดประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 1/2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนรองอธิการบดี ผู้แทนผู้บริหารจากทุกคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคลากรกองนโยบายและแผนทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ที่ประชุมได้รับทราบ เหตุผลความจำเป็นที่ต้องวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยฯ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการกำหนดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาตามข้อเสนอแนะแล้วนั้น จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์วิธีการในการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 รวมถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น(ตามเกณฑ์เดิม) ทั้งนี้คณะกรรมการฯได้มีการแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์หลายประเด็น ที่ฝ่ายเลขานุการจะได้นำไปปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และดำเนินการประมวลผลข้อมูลอีกครั้ง เพื่อเสนอคณะกรรมการ คณะและหลักสูตรตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ และนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป