วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ ผศ.ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง และบุคลากรกองนโยบายและแผน ได้เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านทาง Facebook Live NBT2HD ซึ่งกำหนดแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายไว้ 6 ด้าน ได้แก่
1. น้อมนำแนวทางพระราชดำริ และ “หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง”
2. ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหา ความยากจนแบบพุ่งเป้า
3. บริหารรายจ่ายประจำให้ประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ
4. ประเมินผลสำเร็จ ของการดำเนินงาน
5. เฝ้าระวังผลกระทบจากโควิด – 19 / ให้ความสำคัญกลุ่มเปราะบาง
6. ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้ อปท.
7. จัดทำงบประมาณ ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน