วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. กองนโยบายและแผนได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมรัตนเพียร อาคาร 9 ชั้น 2 โดยมี ผศ.ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ เป็นประธาน พร้อมด้วยรองคณบดีที่ดูแลด้านงบประมาณของคณะต่าง ๆ เข้าร่วมรับฟังแนวทางการจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุการศึกษา และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารงบประมาณต่อไป