วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564  กองนโยบายและแผน ร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราชจัดกิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างมหาวิทยาลัยโดย ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี กับหัวหน้าโครงการผู้ได้รับการจัดสรร โดยมีที่ปรึกษาอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสักขีพยาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี และ รศ.ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น ถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารโครงการให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ และ ดร.โกสินทร์ ชำนาญพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรร การบริหารการเบิกจ่าย และแนวทางดำเนินงาน และการติดตามประเมินผลโครงการยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว

ทั้งนี้การ MOU ดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยและผู้รับผิดชอบโครงการตระหนัก และมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนการนำองค์ความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพบัณฑิตโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาในการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา แผนพัฒนาความเป็นเลิศ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายสภามหาวิทยาลัย และนโยบายอธิการบดี ต่อไป

เอกสารผลการจัดสรร