วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผนได้จัดประชุมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ณ ห้องประชุมรัตนเพียร อาคาร 9 ชั้น 2 โดย ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้บริหารจากคณะครุศาสตร์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือวางแผนกำหนดแนวทางจัดทำข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณ รายการสิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ อาคารปฏิบัติการและนวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งเป็นรายการสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มหาวิทยาลัยฯ จะขอรับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป