วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดประชุมบุคลากร ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 9 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ) ชั้น 7 ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งบุคลากรกองได้รายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และ แผนปฏิบัติงานในระยะต่อ ๆ ไป พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนวิธีการพัฒนางานและวิธีการแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ รองอธิการบดี ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงาน โดยขอให้ทุกคนช่วยกัน ร่วมมือกัน ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จต่อองค์กร ต่อมหาวิทยาลัยตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป