ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ครั้งที่ 1/2564 วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.

 ณ ห้องประชุม รัตนเพียร อาคาร 9 ชั้น 2

และระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

   ——————————————————————

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานหรือรองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 
1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
1.2 ผลการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
1.3 (ร่าง) กรอบระยะเวลาการดำเนินงานจัดสรรงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
1.4 กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณ”
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
 
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
 
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
 
4.1 (ร่าง) TOR การจัดสรรงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565
 
4.2 (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
เอกสารวาระการประชุม ดาวน์โหลด
   
Topic: ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ TOR โครงการยุทธศาสตร์ 2565
Time: Sep 6, 2021 01:30 PM BangkokJoin Zoom Meeting
https://zoom.us/j/8621233478?pwd=cjZPN290cWJRMTh3NzNaK3hiT2laUT09Meeting ID: 862 123 3478
Passcode: 817178

Topic: ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ TOR โครงการยุทธศาสตร์ 2565
Time: Sep 6, 2021 01:30 PM BangkokJoin Zoom Meeting
https://zoom.us/j/8621233478?pwd=cjZPN290cWJRMTh3NzNaK3hiT2laUT09Meeting ID: 862 123 3478
Passcode: 817178