ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองเพื่อเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

และจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ครั้งที่ 4/2564 วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.

 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3

และระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานหรือรองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 

1.1 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 7/2564 วันที่ 20 สิงหาคม 2564 วาระเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

 

1.2 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาฯ (ฉบับปรับปรุง)

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

 

2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองเพื่อเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

      และจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2564

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

 

3.1 การปรับปรุงแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

   เอกสาร แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

เอกสารวาระการประชุม ดาวน์โหลด 

Topic: ประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองฯ ครั้งที่ 4/2564
Time: Sep 7, 2021 01:00 PM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/8621233478?pwd=cjZPN290cWJRMTh3NzNaK3hiT2laUT09

Meeting ID: 862 123 3478
Passcode: 817178