วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 กองนโยบายและแผนร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช จัดประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมรัตนเพียร อาคาร 9 ชั้น 2 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม ผศ.สุธีรา เข็มทอง รองอธิการบดีฝ่ายแผน งบประมาณ และพัฒนาคุณภาพ และ รศ.ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น ทำหน้าที่รองประธาน คณะกรรมการประกอบด้วย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ทุกคน บุคลากรกองนโยบายและแผน และศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ โดยที่ประชุมมีมติดังนี้
                1. รับทราบสรุปคำของบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
               2. รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
               3. เห็นชอบผลการจัดสรรงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 4 กลุ่มโครงการ ได้แก่ กลุ่มโครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม กลุ่มโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ (Social Lab) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชน กลุ่มโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ และการพัฒนานวัตกรรมชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG และกลุ่มโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน 
               4. เห็นชอบแนวทางดำเนินการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการกลุ่มโครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัย
โดยโครงการที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ มหาวิทยาลัยจะได้ประกาศและแจ้งผลไปยังผู้รับผิดชอบโครงการให้ปรับปรุงรายละเอียดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และจัดทำแผนปฏฺิบัติการ ในลำดับต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น