วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 กองนโยบายและแผน ได้ประชุมบุคลากรกอง เพื่อติดตามการดำเนินงานของงานนโยบายและแผน งานงบประมาณและติดตามผลประเมินผล งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ และงานบริหารทั่วไปที่ผ่านมา รวมถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานต่อไป