วันที่ 14 กันยายน 2566 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดสรรงบยุทธศาสตร์ฯ โดย ผศ.สุธีรา เข็มทอง รองอธิการบดีฝ่ายแผน งบประมาณ และพัฒนาคุณภาพ รศ.ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น ผศ.ดร.กนกพร ฉิมพลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาท้องถิ่น และบุคลากรกองนโยบายและแผน และศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช ประชุมหารือเตรียมการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน รายการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีการทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การจัดทำร่างข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และแนวทางการจัดสรรงบประมาณ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งมีอธิการบดีเป็นประธาน ในวันที่ 20 กันยายน 2566 และการประชุมชี้แจงแก่บุคลากรที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับการอุดหนุนงบประมาณ ในวันที่ 25 กันยายน 2566 ต่อไป