วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 กองนโยบายและแผนได้จัดประชุม คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่3/2566 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธีรา เข็มทอง รองอธิการบดีฝ่ายแผน งบประมาณ และพัฒนาคุณภาพ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง พัสดุและกายภาพ รองประธาน และคณะกรรมการ ซึ่งเป็นตัวแทนผู้บริหารจากทุกคณะ/หน่วยงาน ได้รับทราบผลการจัดเก็บรายได้เงินนอกงบประมาณ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 9 เดือน และปฏิทินปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 3) เพื่อทบทวนการดำเนินงาน รับฟังปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดต่อไป