ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำหนดให้หน่วยงาน มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้มีการจัดทำโครงการสำคัญ (Flagship Project) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นั้น โดยในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 กองนโยบายและแผนได้นำผู้รับผิดชอบโครงการ บันทึกรายละเอียดโครงการ/การดำเนินงาน พร้อมระบุความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR เพื่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป